Provozní řád ubytování v soukromí na chalupě Kanika:

Adresa:

Chalupa Kanika, Šakvická 191,691 05 Zaječí.

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách Chalupy Kanika, vydáváme tento Provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách domu na základě smluvního vztahu a další osoby, které prostory ubytování navštěvují.

Tento Provozní řád je vydáván i jako součást prevence rizik v domě, dle ustanovení § 102 Zákoníku práce.

A. Provozovatel a poskytované služby ProvozovatelE:

Zita Baťková
Sadová 38, Kostice
Telefon: +420 608 705 485

Odpovědná osoba: Zdeňka Popovská, provozní manažerka, telefon: +420 736 763 587.

Chalupa Kanika nedávno získala Certifikát prověřené společnosti.

Rozsah služeb:

Ubytování v soukromí – trvalé služby.

B. Ubytovací služby:

 • Host je povinen při ubytování předložit platný občanský průkaz nebo cestovní doklad.
 • Host převzetím klíčů od pokoje bere na vědomí tento Provozní řád v plném rozsahu a vyjadřuje s ním bezvýhradný souhlas.
 • Host je povinen být ohleduplný vůči jiným ubytovaným hostům, udržovat pořádek, čistotu a dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu. V případě hrubého porušení, má provozní Chalupy Kanika právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby, přičemž host uhradí doposud poskytnuté ubytovací a stravovací služby.
 • Při příjezdu do Chalupy Kanika je host povinen se v prostorách recepce přezout do čisté domácí obuvi a udržovat takto ubytovací a společenské prostory chalupy v čistotě.
 • K ubytování slouží dva 4-lůžkové pokoje a dva 3-lůžkové pokoje.
 • K výměně lůžkovin dochází vždy při změně ubytované osoby, v případě ubytování po delší dobu minimálně jednou za 14 dní.
 • Při manipulaci s prádlem je postupováno tak, aby nedošlo ke kontaktu prádla čistého s prádlem použitým.
 • Vzhledem k zaměření ubytování je stanoven noční klid po dobu od 22:00 do 7:00 hodin.
 • Rozměrná sportovní vybavení, zejména jízdní kola, není dovoleno vnášet na pokoje. K jejich uskladnění slouží uzamykatelná kolárna uvnitř Chalupy Kanika.
 • Na pokojích je zakázáno přemisťování nábytku bez předchozího souhlasu provozního a používání nábytku k jiným účelům, než je určen.
 • Na pokoji je zakázáno shromažďování více osob, než pro kolik je pokoj určen.
 • V celém pobytu platí zákaz pobytu domácích zvířat.

Rezervační a storno poplatky:

Pro závaznou rezervaci ubytování je požadována záloha ve výši 100 %.

Způsob platby:

Zálohová faktura.

 • Při příjezdu bude taktéž složena vratná kauce 5 000 Kč na případné vzniklé škody ze strany objednavatele.
 • V případě nezjištění žádných škod na majetku provozovatele, bude kauce navrácena objednaveteli v plné výši.
 • Rezervace je závazná až po uhrazení požadované zálohy.
 • Nebude-li do dohodnuté doby hostem záloha uhrazena, může být ze strany provozovatele rezervace jednostranně zrušena.

Storno 20-14 dnů před zahájením pobytu:

60 % z celkové částky.

Storno 13-4 dny před zahájením pobytu:

80 % z celkové částky.

Storno 3-0 dnů před zahájením pobytu:

100 % z celkové částky

C. Odpovědnost za škody:

 • Na počátku ubytování přebírá objednavatel Chalupu Kanika bez závad. Případné zjištěné závady je povinen neprodleně oznámit. Při poškození pokoje, nebo jiného zařízení chalupy, z nedbalosti nebo úmyslně, nebo při ztrátě nebo zlomení klíče, host uhradí vzniklou škodu v plném rozsahu.
 • Bude-li zjištěno takové poškození vybavení pokojů, kdy nebude možné uvedení do původního stavu (nevratná mechanická, chemická a jiná poškození výmaleb, čalounění, matrací, lůžkovin, nábytku, elektroniky, koupelnové keramiky apod.), uhradí host cenu poškozeného zařízení na základě provozovatelem doložené pořizovací ceny.
 • Podle předchozího bodu bude postupováno i v případech poškození vybavení domu ve společných prostorách (společenská místnost, kuchyně, vstupní chodba, sociální zařízení, venkovní prostory a jiné…).
 • Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním pozemku před budovou Chalupy Kanika. Majitel Chalupy Kanika nezodpovídá za krádež osobních věcí a jiných cenností ponechaných v automobilech a také neručí za cennosti ani peníze odložené v neuzamčených prostorách Chalupy Kanika.

D. Bezpečnostní pravidla a opatření:

 • Pohyb v domě, v jeho okolí a používání relaxačních zařízení je na vlastní nebezpečí. Je třeba si uvědomit nebezpečí úrazu na schodišti, na mokrém povrchu a úrazu elektrickým proudem.
 • Při pobytu s dětmi je třeba dbát zvýšené opatrnosti, např. nenaklánět se z oken, a přes balkonové zábradlí, nesahat na horké spotřebiče, ostré předměty.
 • Děti do 10 let musí být pod dozorem dospělých osob ve všech prostorách chalupy. Dospělá  osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 • Veškerá zodpovědnost za zdraví a bezpečnost při užívání zahrady, bazénu a přilehlých prostor jde na vrub objednavatele ubytování v penzionu Kanika.
 • Do chalupy může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele. Nedodržení tohoto pravidla je považováno za hrubé porušení  Provozního řádu a ubytovacích podmínek.
 • Host nesmí v prostorách Chalupy Kanika přechovávat zbraně, výbušniny a zábavnou pyrotechniku, držet nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy.
 • Host nesmí rozdělávat bez souhlasu provozního oheň.
 • Veškeré prostory Chalupy Kanika jsou kompletně nekuřácké a opatřeny kouřovými čidly.
 • Lékárnička je umístěna ve vstupních prostorách chalupy a bude poskytnuta na vyžádání.

E. Protipožární pravidla a protipožární opatření:

 • Host převzetím klíčů od Chalupy Kanika bere na vědomí požární a poplachové směrnice v plném rozsahu a vyjadřuje s nimi bezvýhradný souhlas. Tyto směrnice jsou vyvěšeny ve vstupní hale.
 • Chalupa Kanika je kompletně nekuřácké zařízení, platí tedy přísný zákaz kouření uvnitř budovy. Kouřit lze jen na vyhrazeném místě před hlavním vchodem do domu nebo na dvoře. Nedopalky je nutno umisťovat do příslušné nádoby.
 • V celé Chalupě Kanika je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.
 • Na dobře přístupných a viditelných místech je objekt vybaven přenosnými hasicími přístroji. Všemi instalovanými přenosnými hasicími přístroji lze hasit i zařízení pod elektrickým proudem.
 • Hasicí přístroje použijte pouze při požáru! Jakékoliv poškození nebo dokonce použití hasicích přístrojů v jiných situacích (nedbalost, vandalství, přístup dětí…) bude nutno uhradit. To znamená úhradu nového hasicího přístroje a nákladů na čištění prostor.
 • Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
 • Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli chalupy  nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie  nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
 •   V případě, že host hrubě poruší Prov ozní řád ubytování, je provozovatel oprávněn složenou kauci nevrátit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ohlašovny na tel. číslech:                                                                                                                   TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112                                                                                                                                 PRVNÍ POMOC: 155                                                                                                                                    HASIČI: 150                                                                                                                                                   POLICIE: 158                                                                                                                                  PROVOZOVATEL: +420 608 705 485, 736 763 587.

Vážení hosté, žádáme vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s vaším pochopením. Omezení musela být přijata proto, abychom mohli vytvořit dobré podmínky pro pobyt všem hostům.

Přejeme vám příjemný a ničím nerušený pobyt v naší chalupě!